Julemærker 1950-1959
    The Christmas Seals 1950-1959

 


[ Danish ]   Siden 1941 er 19 forskellige malerier, tegninger og fotos af dronningen blevet til i alt 132 frimærker i en symfoni af glade farver. De små kunstværker kan nu ses i stort format på de følgende sider, hvor alle detaljer virkelig kommer til sin ret.

Dronning Margrethe er den danske monark, der er gengivet i flest eksemplarer på frimærker. Det første frimærke udkom allerede, da prinsesse Margrethe fyldte et år den 16. april 1941. Siden er der bl.a. udkommet frimærker i anledning af hendes bryllup i 1967, prins Frederiks fødsel i 1968, regeringsjubilæer og runde fødselsdage. Disse særudgivelser er udkommet i en bestemt anledning, mens de såkaldte dagligseriemærker har været i brug i op til 10 år, hvorefter portrættet er blevet fornyet.

Det første dagligseriemærke med dronning Margrethe udkom i 1974. Det er et klassisk portræt i profil, som opnåede at blive brugt til ikke mindre end 36 forskellige værdier og farver. Portrættet er tegnet af Knud Nellemose efter en buste modelleret af ham selv. Den nyeste dagligserie fra februar 2010 er den 6. i rækken. Frimærket er designet af e-Types/Jonas Hecksher og Jens Kajus efter foto af Casper Sejersen.

Dagligserierne trykkes i et mindre format end særfrimærker, hvilket tilgodeser postens ønske om at kunne nøjes med ét frimærke til de mest almindelige portotakster, da det gør kontrollen med portoen lettere. Nogle af farverne på dagligseriemærkerne er i øvrigt ikke tilfældige: De grønne mærker er til tryksager, senere kaldet B-breve, de brune var til postkort, de røde er til indenlandske breve og de blå er beregnet til udenlandske breve.
[ Danish ]   Since 1941, 19 different paintings, drawings and photos of the queen turned into a total of 132 stamps in a symphony of bright colors. The small works of art can now be viewed in large format on the following pages, where every detail really comes into its own.

Queen Margrethe is the Danish monarch, which is reproduced in most copies of stamps. The first stamp was released already, when Princess Margaret filled a year on 16 april 1941st Since there is such published stamps on the occasion of her wedding in 1967, Prince Frederick's birth in 1968, the Government of anniversaries and birthdays. These special editions are published in a certain occasion, while those in the daily series of marks has been in use for up to 10 years, after which the portrait has been renewed.

The first daily series mark with Queen Margrethe was released in 1974. It is a classic portrait in profile, as obtained to be used for no less than 36 different values ​​and colors. The portrait was designed by Knud Nellemose after a bust sculpted by himself. The newest daily series from February 2010 is the sixth in the row. The stamp was designed by e-Types/Jonas Hecksher and Jens Kajus after photo of Casper Sejersen.

Daily series are printed in a smaller format than commemorative stamps, which meets postal desire to settle for one stamp for the most common postal rates, as it enables control of postage easier. Some of the colors on a daily series markers are also not random: The green labels are printed, later called B-letters, the browns were postcards, the red is for domestic letters and blue is designed for foreign letters.